Technical


ข้อมูลทางเทคนิค
ระบบติดตามรถยนต์

Vehicle tracking system Product Feature

• Time interval every 20-30 second for data uploading from Tracker to server and
client monitoring update every 30 second.
• Tracking Software user friendly and easy for using.
• Standard 6 months data backup for tracking back history maximum a year for
data back up.
• Fuel filling record and fuel abnormal consumption report.
• Web base tracking software, software installation not require and Smartphone
compatibility, unlimited for user accessing and support sub-user/permission
management of each user level (Normal user is level 2 and sub user level 1).
• Support both drivers and vehicle details to record in database.
• Over speed alarm in vehicle.
• Support Land mark on map.
• Inbound/Outbound Alert
• Vehicle grouping and fleet management support.
• Driver behavior Report:Harsh Acceleration,Harsh Deceleration,Harsh Curve and Harsh Change Lanes
• E-mail alert for over speed and Tracker removing.
• Real time fuel level in tank and fuel graph/history for reporting.
• Free of charge for custom tracking software (depend on company’s software
roadmap and strategy)
• 2 ways communication between driver and center control (Option for some product).
• Accessories support maximum 6 Cameras
• Support Computing Maintenance Management System: CMMS
• Approved from Department of Land Transport (DLT) : No. 028/2556 and No. 069/2559

This type of paper is less detailed than a essay writing services dissertation, however will not demand a certain amount of research.

https://farmaciaitalia24.com/effervescent-kamagra/

Original Viagra bestellen für Männer aus der deutschen Apotheke

• ส่งข้อมูลขึ้น server ทุà¸Âๆ 20-30 วินาที à¹Âละ à¹Âสดงบนจอ client monitor ทุà¸Âๆ 30 วินาที
• ลัà¸Âษณะโปรà¹Âà¸Âรมดูง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
• ข้อมูลย้อนหลังเà¸Â็บให้ 6 เดือน หรือหาà¸Âทางลูà¸Âค้าต้องเพิ่มสามารถà¹Âจ้งความประสงค์ได้ à¹Âต่ไม่เà¸Âิน 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• โปรà¹Âà¸Âรมใชงานเป็น web base ไม่ต้องลงโปรà¹Âà¸Âรมสามารถใช้ผ่าน สมาร์ทโฟน à¹Âละไม่จà¹Âาà¸Âัดสิทธิจà¹Âานวนเครื่องในà¸Âารใช้งานของ user à¹Âละสามารถà¸Âà¹Âาหนด user รองเพื่อจà¹Âาà¸Âัดสิทธิ์บุคคลภายนอà¸Âร่วมใช้งาน
• สามารถดูรายงานทั้งà¹Âบบà¸Âลุ่มà¹Âละà¹Âบบเดียวของรถเพื่อเปรียบเทียบ à¹Âละ export เป็น .xls
.pdf ไฟล์เพื่อง่ายต่อà¸Âารทà¹Âารายงานต่อไป เช่น รายงานà¸Âารจอดติดเครื่องยนต์, รายงานà¸Âาร
จอดดับเครื่องยนต์, รายงานความเร็ว, รายงานระยะทางà¸Âารวิ่ง ฯลฯ
• มีรายงานà¹Âสดงà¸Âารเติมนà¹Â้ามัน หรือนà¹Â้ามันผิดปà¸Âติพร้อม วันเวลา สถานที่ๆ เติมหรือผิดปà¸Âติ
• มีระบบเสียงà¹Âจ้งเตือนความเร็วในห้องโดยสาร สามารถà¸Âà¹Âาหนดเสียงเตือน เมือมีà¸Âารใช้ความเร็วเà¸Âินà¸Âà¹Âาหนด
• มีระบบà¹Âจ้งเตือนเมื่อรถเข้าในพื้นที่ à¹Âละ ออà¸Âนอà¸Âพื้นที่
• สามารถปัà¸Âหมุดสถานที่ๆใช้งานบ่อย ช่วยให้ง่ายต่อà¸Âารจดจà¹Âา
• รายงานความประพฤติของผู้ขับขี่ เช่น ออà¸Âตัวà¸Âระชาภà¸Âารเบรคà¸Âระชั้น à¸Âารเข้าโค้งอันตราย à¹Âละà¸Âารเปลี่ยนเลนà¸Âระทันหัน
• สามารถจัดà¸Âลุ่มà¸Âารใช้งานของรถเพื่อà¹Âสดงเป็นà¸Âลุ่มๆ เพื่อสะดวà¸Âในà¸Âารบริà¸Âารจัดà¸Âารรถ
• สามารถตั้งค่าà¹Âจ้งเตือนความเร็วเà¸Âินà¸Âà¹Âาหนด à¹Âละà¸Âารถอดเครื่อง GPS ออà¸Âจาà¸Âรถ ผ่านทางอีเมล
• สามารถสนทนาระหว่างคนขับ à¹Âละ ศูนย์ควบคุม (อุปà¸Âรร์เสริม เฉพาะบางรุ่น)
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนà¹Âปลงโปรà¹Âà¸Âรมเพื่อให้ตรงตามความต้องà¸Âารลูà¸Âค้ามาà¸Âขึ้นโดยไม่มี
ค่าใชจ่าย (ในà¸Âรณีนี้จะขึ้นอยู่à¸Âับดุลพินิจของทีมพัฒนาโปรà¹Âà¸Âรม)
• รองรับà¸Âารใช้à¸Âล้องà¹Âบบ Real time สูงสุด 6 ตัว (อุปà¸Âรร์เสริม เฉพาะบางรุ่น)
• รองรับระบบà¹Âจ้งเตือนระยะà¸Âารซ่อมบà¹Âารุงโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ในà¸Âารจัดà¸Âารซ่อมบà¹Âารุง หรือ CMMS
• เราได้รับà¸Âารรับรองจาภà¸Âรมà¸Âารขนส่งเป็นผู้ให้บริà¸Âารติดตั้งระบบติดตามรถยนต์à¸Âับรถขนส่งวัตถุอันตรายอย่างถูà¸Âต้องสมบรูณ์(หมายเลขอนุà¸Âาติ à¹Â๒๘/๒๕๕๖ à¹Âละ à¹Â๖๙/๒๕๕๙) à¹Âละพร้อมà¹Âล้วที่จะให้บริà¸Âารà¸Âับรถโดยสารทั้งประจำทางà¹Âละไม่ประจำทางทั่วประเทศ

The drafts folder enables you https://graduateowls-lithuania.com to draw ideas on paper and get feedback from other people before you write them down.

viagra nl